STRONA GŁOWNA -> PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

 

Program_profilaktyczny 2015/2016 .doc

 

 

 

PROGRAM

PROFILAKTYKI

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Rok szkolny 2014/2015

 

 

 

 

                                          Opracował :

Zespół nauczycieli i  wychowawców klas I-VI                                 

                   

 

 

            1. PODSTAWY PRAWNE

 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopad 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010r.,nr 228 poz. 1487),
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (DzU. 1997r. , nr 78, poz.483 ze zm.)
 • Ustawia z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 179, poz. 1485 ze zm.),

·         Ustawia z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr 127, poz. 593),

·         Ustawia z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: DzU 2004r., nr 256, poz.2572 ze zm.)

·         Ustawia z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. nr 113, poz. 732),

·         Ustawia z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),

·         Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  (Dz. U 2010 nr 228, poz. 1490);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U 2008 nr 7, poz. 38 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U 2003 nr 26, poz. 226);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U 2009 nr 4, poz. 17);

 

            Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej  uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów. Program ten kierowany jest do każdego ucznia, zarówno zdolnego jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z uczniów poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces zgodnie ze swoimi możliwościami.

 

 

Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki

 

 • Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń.
 • Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu wydarzeń z życia szkoły tj. imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.
 •   Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez SU, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych.
 • Uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych.
 • Współdziałanie z rodzicami przy realizacji zadań wychowawczych.
 •  Promocja szkoły poprzez udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym.
 • Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 •  Dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń i aspiracji.
 •  Dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie przejawom niepożądanych  zachowań.
 • Wspieranie rozwoju społecznego dzieci 6- letnich w grupach zerowych i klasach 1-szych
 •  Przygotowanie uczniów do przejścia na następny etap rozwoju ( II etap edukacji, gimnazjum).

CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE

·        Diagnoza zagrożeń w szkole w oparciu o wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

·        Wczesna interwencja w sytuacji zaistniałego problemu –

·        Monitorowanie zachowań i wdrażanie procedur

·        Zapobieganie niebezpieczeństwom w szkole, w tym przemocy fizycznej i psychicznej

·        Wspieranie uczniów w rozwoju emocjonalnym, społecznym i fizycznym

·        Zwiększenie samoświadomości uczniów dotyczącej  niebezpieczeństw i zagrożeń

·        Zapobieganie zachowaniom agresywnym (agresja słowna , fizyczna i psychiczna)

·        Przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom, osłabianie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących

·        Kształtowanie  i wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań, w tym postaw obywatelskich oraz rozwijanie umiejętności respektowania norm społecznych

·        Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole

·        Kształtowanie postaw pro-zdrowotnych

·        Wspieranie rozwoju dzieci 5 i 6 – letnich w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

·        Kształtowanie w uczniach umiejętności współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych

·        Wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole

·        Stosowanie działań włączających

 

     METODY PRACY

·        Ankiety 

·        Burza mózgów

·        Sesje dyskusyjne w grupie

·        Prelekcje, pogadanki

·        Rozmowa

·        Rysunki, plakaty

·        Ulotki

·        Konkursy, quizy, krzyżówki

·        Rozgrywki sportowe

·        Gry dydaktyczne i zabawy (sytuacyjne i interakcyjne)

·        Drama i odgrywanie ról

    FORMA PRACY

·        Praca indywidualna

·        Praca w grupach

·        Praca w zespołach zadaniowych

·        Poradnictwo i konsultacje

·        Terapia

 

    ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZGODNE Z KIERUNKAMI REALIZACJI

·        Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i dobro uczniów

·        Dbanie o wysoki poziom nauczania i wychowania

·        Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  przez przeciwdziałanie     

·        niepowodzeniom szkolnym

·        Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych

·        Pozyskiwanie informacji o potrzebach dotyczących rozwoju uczniów

·        Wykorzystywanie inicjatyw rodzicielskich

·        Dysponowanie bogatą ofertą edukacyjną szkoły

·        Organizowanie imprez kulturalnych i konkursów

·        Rozwój zawodowy nauczycieli

·        Promocja szkoły

·        Kształtowanie postaw prozdrowotnych

·        Rozwijanie kondycji fizycznej uczniów

·        Wspieranie samorządności uczniów

·        Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz szkoły      

·        Diagnozowanie problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne, emocjonalne i zdrowotne uczniów oraz eliminowanie tych problemów

·        Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole

·        Motywowanie do nauki i realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów

·        Wspieranie uczniów zdolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów

·        Wspieranie rozwoju uczniów 6  i 7– letnich rozpoczynających naukę w szkole oraz dzieci 5 – letnich w oddziałach przedszkolnych

·        Diagnoza problemów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym prowadzących do zachowań agresywnych wśród uczniów oraz wzmacniających te zachowania

·        Wspieranie uczniów niepełnosprawnych

·        Profilaktyka uzależnień

·        Zachęcanie i wymaganie od uczniów zachowań prospołecznych oraz kształtowanie norm społecznych

 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY JEST PRZEZ NAUCZYCIELI, DYREKTORA I PIELĘGNIARKĘ SZKOLNĄ - ściśle ze sobą współpracującymi w celach:

·         wymiany informacji o niepokojących zachowaniach uczniów w szkole i poza nią

·        wspólnego planowania działań zapobiegawczych,

·        wdrażania ustalonych umiejętności,

·         interwencyjnych,

·         edukacyjnych.

 

REALIZACJA   SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

·        przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami :

              - zebrania klasowe rodziców,

              - rozmowy indywidualne w sprawach uczniów

         - spotkania grupowe dotyczące zagrożeń :-uzależnienia, agresja,   

            przemoc

             -„drzwi otwarte”: pedagog, psycholog, policjant, pielęgniarka szkolna

 

·          z Samorządem Uczniowskim :

         - mobilizowanie uczniów do aktywności,

    -organizacja imprez klasowych i szkolnych, apeli, zabaw, konkursów,    

     wyjazdów do kina, teatrów i wycieczek

 

·         z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie :

  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  - Ośrodek Zdrowia (lekarze rodzinni)

  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  - Wiejski Ośrodek Kultury

  - Niebieska Karta

  - Policja

  - Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów      

    Alkoholowych.

 

 

 

PRZEWIDZIANE EFEKTY

 

·        Rodzice  mają wpływ na rozwój i wychowanie swoich dzieci

·        Współpracują ze szkołą- opiniują  i zatwierdzają  Program  Wychowawczo-opiekuńczy i Profilaktyki

·        Dobra adaptacja uczniów  rozpoczynających naukę w szkole oraz uczniów niepełnosprawnych dzięki edukacji włączającej

·        Uczniowie otrzymują odpowiednie wsparcie w każdym aspekcie rozwoju: emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym

·        Uczniowie coraz lepiej radzą sobie  z problemami, sprawiają w szkole coraz mniej trudności wychowawczych

·        Uczniowie dostrzegają zagrożenia  i respektują normy społeczne

·        Uczniowie potrafią lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami, przez co poziom agresji i przemocy w szkole ulega zmniejszeniu

·        Uczniowie są świadomi niebezpieczeństw i zagrożeń oraz potrafią im zapobiegać

·        W sytuacjach zagrożenia są świadomi konsekwencji wynikających obowiązujących w szkole

·        Uczniowie czują się odpowiedzialni za swój rozwój, dbają o dobro innych

·        Naśladują pozytywne wzorce osobowe, prezentują właściwe postawy

·        Poprawa wyników w nauce poprzez uczestnictwo uczniów w kółkach zainteresowań, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych

·        Przestrzeganie kultury słowa

·        Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

·        Promowanie zdrowego stylu życia

·        Korzystanie przez uczniów i ich rodziców ze wsparcia szkoły i  profesjonalnych instytucji

·        Prowadzenie monitoringu działań w wyodrębnionych obszarach zagrożeń

·        Korzystanie przez uczniów z różnych form pomocy w szkole

·        Wychowanie i edukacja uczniów odbywają się na wysokim poziomie

·        Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i przyjazne otoczenie

 

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

 

   Problemy zdiagnozowane w szkole:

·        Potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci 5 i 6 – letnie m.in. z uwagi na obniżenie wieku szkolnego

·        Zachowania agresywne uczniów –słowne i fizyczne

·        Nieumiejętność przewidywania i zapobiegania przez uczniów zagrożeniom i niebezpieczeństwom

·        Niewystarczające stosowanie przez uczniów zasad kultury osobistej

·        Niedostateczna wiedza uczniów i niestosowanie się do zasad zdrowego trybu życia

Szkoła przestrzega procedur działań podejmowanych na terenie Zespołu –Szkolno-Przedszkolnego w sytuacjach zagrożenia:

·        W przypadku niszczenia mienia szkoły uczeń , któremu udowodniono proceder zostaje  pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w celu naprawienia krzywdy,  a rodzic jest   informowany o zaistniałym zdarzeniu i pokrywa koszty napraw

·        W przypadku zaistniałej bójki  ,zastraszania, kradzieży , obrażania kolegów, nauczycieli    i pracowników, wychowawca jest zobowiązany rozwiązać ten problem poprzez: rozmowę    z uczniami , nauczycielami, zz rodzicami, dyrektorem szkoły, a w razie potrzeby policją

·        W przypadku kiedy uczeń ulegnie wypadkowi, w zależności od rodzaju urazu ,nauczyciel będący   świadkiem zdarzenia udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, wzywa lekarza lub pogotowie    ratunkowe , następnie o zaistniałym zdarzeniu powiadamia  rodziców lub prawnych opiekunów,   w razie potrzeby wzywa policję i/lub straż pożarną

·        W przypadku złego samopoczucia dziecka dyrektor , wychowawca lub nauczyciel informuje    rodzica,  który zgłasza się osobiście po dziecko  a jeśli nie ma  możliwości kontaktu z rodzicami    decyduje o dalszym postępowaniu wobec dziecka.

 

DZIAŁANIA SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

1.Potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci 5 i 6 – letnie z uwagi na obniżenie wieku szkolnego do lat 6

Lp.

Działania

Osoba odpowiedzialna

termin

1.

Współpraca z rodzicami –pozyskiwanie informacji wstępnej na temat rozwoju dziecka

Współdecydowanie o jednolitym oddziaływaniu na dziecko 

Wstępna diagnoza występujących problemów wśród dzieci 5 – letnich (emocjonalne, wychowawcze, zdrowotne)- obserwacje

Wychowawcy klas, nauczyciele

 

 

Wrzesień 2014

2.

Pogłębiona diagnoza, kierowanie na badania specjalistyczne uczniów, którzy w jakiejkolwiek sferze funkcjonowania przejawiają problemy oraz dostosowanie wymagań szkolnych do zaleceń opinii, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji

Pomoc rodzicom w tym  zakresie

Wychowawcy, specjaliści, pielęgniarka szkolna

Wg potrzeb

3.

Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły jest niewystarczające

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

Wg potrzeb

4.

Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów, objęcie ich wsparciem, udzielanie im porad i wskazówek

Wychowawcy,

Psycholog, pedagog szkolny

Wg potrzeb

5.

Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych

Nauczyciele

Wg potrzeb

 

6.

Systematyczna edukacja uczniów             w zakresie  radzenia sobie          z problemami i  ze stresem,

Uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach nietypowych

Wychowawcy,

Psycholog,

Pedagog szkolny

Wg potrzeb

 

7.

Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniom zdolnym poprzez ich udział w kółkach zainteresowań, konkursach, wycieczkach, dostosowanie wymagań edukacyjnych do wyższych możliwości intelektualnych

Wychowawcy, inni nauczyciele

Wg potrzeb

 

8.

Rozbudzanie ciekawości, zachęcanie     i motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie nowoczesnych technik i metod pracy z uczniem

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok szkolny

 

1.     Zachowania agresywne uczniów

 

Lp.

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

       

1.

Prowadzenie programów profilaktycznych rekomendowanych przez GKRPAiP

p. Małgorzata Błażusiak, wychowawcy klas IV-VI

Cały rok

       

2.

Systematyczna edukacja uczniów            w zakresie radzenia sobie                z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie obrony przed czyjąś agresją

nauczyciele, wychowawcy klas

Rok szkolny

Na bieżąco

3.

Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych (analiza wpisów  w dziennikach lekcyjnych w kl. IV-VI)

Stosowanie obowiązujących procedur

Wychowawcy, nauczyciele

Rok szkolny

Na bieżąco

4.

Udostępnianie wykazu różnych instytucji przeciwdziałających agresji, kierowanie na badania psychologiczne,  neurologiczne uczniów

wychowawcy

Rok szkolny

5.

Oferta zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, udział uczniów w różnych formach wolontariatu)

Nauczyciele prowadzący

Rok szkolny

 

6.

Organizowanie wycieczek, dyskotek, imprez w ramach czasu wolnego od zajęć wychowawczych

wychowawcy

Zgodnie                z potrzebami

7.

Realizacja systemu nagród i kar zawartego w Statucie Szkoły, natychmiastowa i konsekwentna reakcja na negatywne zachowania uczniów, stosowanie „procedury kolejnych kroków w interwencji wychowawczej”

Wychowawcy, nauczyciele

Rok szkolny

8.

Przeprowadzanie zajęć i  lekcji wychowawczych poruszających temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i identyfikacji problemów, także tych prowadzących do agresji

Wychowawcy klas

Wg potrzeb

9.

Przeprowadzanie zajęć integracyjnych dla uczniów            w klasach, w których występują konflikty

wychowawcy

Wg potrzeb

10.

Interwencje w klasach, rozwiązywanie na bieżąco problemów, których przyczyną jest brak respektowania zasad i norm społecznych

Wychowawcy,

Wg potrzeb

11.

Rozmowy indywidualne z uczniami   i ich rodzicami mające na celu eliminację zachowań agresywnych

Wychowawcy,

Wg potrzeb

 

2.     Profilaktyka uzależnień

 

L.p

Działania

Osoba odpowiedzialna

termin

1.

Udział uczniów w programach profilaktycznych - organizacja konkursów, przekazywanie ulotek informacyjnych o zagrożeniach

wychowawcy, inni nauczyciele

Cały rok

2.

Sporządzanie gazetek szkolnych               i organizacja konkursów dotyczących profilaktyki uzależnień

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

3.

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych, pogadanki w klasach IV - VI na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, tematy pogadanek: „Narkotyki i skutki ich używania”, „Palenie szkodzi”, „Jak wystrzegać się nałogów”, „Stop nałogom”, pogadanki we wszystkich klasach o napojach energetyzujących        i ich szkodliwości dla zdrowia dzieci           i młodzieży, cyberprzemoc

Nauczyciele, wychowawcy

Na bieżąco

       

4.

 

Aktywne uczestnictwo w działaniach:

-projekty i prezentacje multimedialne

- konkursy plastyczne

- konkursy literackie

- scenki profilaktyczne

-scenki rodzajowe , drama

-przedstawienia teatralne

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy świetlicy szkolnej, bibliotekarz, pielęgniarka szkolna

Cały rok zgodnie             z planem

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

Pod koniec roku szkolnego 2014/2015 przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą ankiet. Osobami ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Za działania związane z ewaluacją odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu oraz wychowawcy i nauczyciele.

 

Ilość odwiedzin :